ISP ТРК "ГОК" » Договір на надання послуг

Договір на надання послуг

 
   

ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО ЛОКАЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

 

1. Предмет договору

1.1.Предметом даного Договору є надання Виконавцем за місцем проживання Абонента відповідно до діючих тарифів, затверджених Виконавцем та Правил  наступних послуг:

- доступ до локальної комп'ютерної мережі  Виконавця (сплачуваний Абонентом щомісяця в якості абонплати);
-доступ (прийом та передавання інформації) через локальну комп'ютерну мережу Виконавця в інші інформаційні мережі (глобальну комп'ютерну мережу INTERNET), з мінімальною швидкістю _____________ для тарифного плану ___________________. При самостійній зміні тарифного плану в клієнтському куточку мінімальна швидкість відповідає швидкості згідно обраного тарифного плану.
1.2. Розроблені правила публікуються на www-сайті.
1.3. Правила є офіційним документом Виконавця, вони встановлюються Виконавцем однаковими для всіх споживачів. 
1.4.  Абонент, підписуючи даний договір, тим самим підтверджує, що він ознайомлений і згодний з положеннями Правил з надання послуг та тарифів на послуги локальної комп`ютерної мережі ТОВ “Телерадиокомпания “ГОК”.
1.5. Абонент зобов'язується приймати й оплачувати надані Виконавцем послуги в повному обсязі, відповідно до діючих на момент надання послуг Тарифів і Правил.

 

2. Обов'язки сторін

2.1 Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Надавати Абоненту послуги, зазначені в п.1.1 даного договору, при дотриманні Абонентом необхідних умов відповідно до діючих Правил.
2.1.2. У випадку зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обов`язкових зборів і платежів, повідомити про це Абонента не менше, ніж за 7 днів до початку введення в дію нових тарифів шляхом розміщення відповідного повідомлення на www – сайті Виконавця.
2.1.3. На прохання Абонента надавати йому технічні консультації щодо рекомендованого для використання стандартного програмного забезпечення та устаткування, для забезпечення роботи в мережі - (за телефоном 4-45-06; (067)530-10-05). Обсяг консультацій обмежується питаннями, пов'язаними з наданням інформаційних послуг у рамках даного договору.
2.2 Абонент зобов'язується:
2.2.1. Своєчасно, згідно до розділу 5 цього Договору, вносити плату за Послугу.
2.2.2. Знайомитися зі змінами в Правилах на www- сайті Виконавця. У випадку порушення даного зобов`язання Абонент самостійно несе відповідальність за наслідки  несприятливих для нього змін.
2.2.3. Забезпечити доступ у приміщення Абонента для огляду засобів зв'язку і телекомунікацій, а також проведення необхідних робіт представниками Виконавця в узгоджений з Абонентом час (з 8:00 до 17:00), крім вихідних.
2.2.4. Не використовувати Послугу для розповсюдження забороненої чи конфіденційної інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет.
2.2.5. При зверненні до Виконавця третіх осіб, щодо порушень з боку Абонента, Виконавець, перевіривши факт порушення, попереджає Абонента про необхідність припинити порушення.
2.2.6.Підтримувати в справному стані всі, необхідні для використання послуг, технічні засоби телекомунікацій.

 

3. Права сторін

3.1 Виконавець має право:
3.1.1. Вносити зміни в Правила.
3.1.2. Змінювати тарифи, повідомивши про це Абонента не менше, ніж за 7 днів до початку введення в дію нових тарифів шляхом розміщення  відповідного повідомлення на www – сайті Виконавця.
3.1.3. Розірвати договір з Абонентом:
- за письмовою заявою Абонента;
- припинити надання послуг Абоненту при порушенні останнім порядку розрахунків;
- за випадок пошкодження Абонентом телекомунікаційного обладнання та ліній, які перебувають на балансі Виконавця (з обов`язковим відшкодуванням відновлення обладнання та ліній абонентом);
- у випадку невиконання Абонентом умов п.2.2.5. даного договору.
-  у випадку невиконання Абонентом п. 2.2.6 договору .
3.1.4. Передавати права та обов’язки згідно Договору на користь третьої особи і гарантувати при цьому виконання третьою особою обов'язків по Договору на рівні якості, не гірше, ніж якість послуг, наданих Виконавцем.
3.1.5. Тимчасово припиняти надання послуг для проведення профілактичних регламентних робіт, робіт по ремонту і модернізації мережі, сервера Виконавця, іншого обладнання. В даному випадку Виконавець повідомляє Абонента за 10 діб про заплановані роботи з вказівкою часу на ці роботи шляхом розміщення відповідного повідомлення на www- сайті Виконавця. До таких робіт не відносяться аварійнй роботи , пов'язані з виходом з ладу обладнання, вимкненням єлектроживлення, крадіжками обладнання та у інших випадках, які не залежать від Виконавця.
3.1.6. Припинити  дію договору, в тому числі на його дострокове розірвання, або внесення до договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох послуг,  за умови дотримання Абонентом  п. 3.2.4. цього Договору 
3.2 Абонент має право:
3.2.1.Вимагати від Виконавця надання необхідної інформації про його реквізити, режим роботи.
3.2.2. Відмовлятися від подальшого використання Послуги, якщо він не згодний з її новою вартістю, попередивши про це письмово Виконавця до вступу нових тарифів в дію.
3.2.3.  Абонент має право замінити раніше обраний тарифний план на новий, відповідно діючим на даний період тарифам. Заміна тарифного плану здійснюється в клієнтському куточку або за письмовою заявою. Новий тарифний план набирає сили з 1-го дня нового розрахункового періоду;
3.2.4.  На припинення дії Договору, в тому числі дострокове його розірвання,  або внесення до договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох послуг, за умови подачі письмової заяви  у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту її отримання Виконавцем.*

4. Відповідальність сторін
4.1.Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, що одержує і передає Абонент через локальну мережу Виконавця.
4.2. Виконавець не несе відповідальність перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, такі як ушкодження систем передавання поза локальною мережею Виконавця, неприступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Виконавця.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за технічне обслуговування, сумісність і роботу будь-якого обладнання і програмного забезпечення, яке надано не Виконавцем.
4.4. Абонент самостійно відповідає за зміст, достовірність та правомірність розповсюдження інформації, яку передає він або хто-небудь під його мережевими реквізитами через локальну мережу “Телерадиокомпания “ГОК”. Виконавець не несе відповідальність перед третіми особами за дії Абонента.
4.5. Абонент самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуги, особі або майну громадян, юридичних осіб, державі,  моральності населення.
4.6. Кожний випадок пошкодження Абонентом телекомунікаційного обладнання та ліній, які перебувають на балансі Виконавця, оформляється  актом, що підписується представником Виконавця та особою, з вини якої сталося пошкодження, у випадку якщо Абонент відмовляється від підписання акту, він підписується двома представниками Виконавця. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущена вигода) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.
4.7. Абонент попереджений, що у випадку здійснення ним несанкціонованого втручання в роботу Сервера Виконавця він може бути притягнений до кримінальної відповідальності згідно зі статтями КК УкраЇни : 361 (Незаконне втручання в роботу ЕОМ, комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж), 362 (Викрадення, привласнення, вимагання  комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) та 363(Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислюваних систем).
4.8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець і Абонент несуть відповідальність відповідно до умов даного договору і діючого законодавства  України.
4.9. Виконавець не забороняє доступ до любих ресурсів Інтернет, мереж, серверів, баз даних та ін., але Абонентом визнається, що сторонні оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до різних ресурсів Інтернет, і Абонент згоден, що Виконавець не несе відпововідальності за такі дії  сторонніх особ.

 

5. Вартість і порядок розрахунків

5.1. Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих тарифів Виконавця і залежить від об`єму будь-якої переданої та прийнятої інформації.
5.2. Абонент оплачує Послуги авансом, відповідно до діючих тарифів й обраного тарифного плану.
5.3. Оплата послуг Абонентом здійснюється в національній валюті України готівковим (в касі підприємства) і безготівковим розрахунком. Зарахування платежів на особовий рахунок Абонента при безготівковому розрахунку здійснюється з моменту фактичного надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.4. Оплата за підключення до мережі Інтернет є разовою і не заноситься на особовий рахунок Абонента.
5.5. Абонплата і інші платежі(при оплаті в касі ТОВ"Телерадиокомпания"ГОК") зараховуються на особовий рахунок Абонента щодня (крім вихідних та святкових днів). При оплаті в банках, через платіжні термінали та системи кошти зараховуються на особовий рахунок Абонента після фактичного надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 
5.6. Кошти, що надійшли на особовий рахунок Абонента зараховуються в наступному порядку:
- абонплата;
- плата за додаткові послуги.
5.7. Абонент самостійно стежить за станом свого особового рахунка, одержуючи інформацію через www-сайт Виконавця.
5.8. У випадку, якщо баланс особового рахунка Абонента досягає 0 (нуль) гривень, або є недостатнім для покриття щомісячного авансового платежу, Виконавець припиняє надання Послуги до надходження чергового авансового платежу Абонента на розрахунковий рахунок Виконавця. При цьому зберігається доступ до сервера статистики.
5.9. У випадку, якщо після досягнення нульового балансу особового рахунка Абонента, черговий авансовий платіж не надійде, Виконавець припиняє надання Послуги до надходження чергового авансового платежу від Абонента на розрахунковий рахунок Виконавця. При цьому блокується доступ до www-сайта Виконавця.
5.10. Послуги, надані Виконавцем протягом відповідного розрахункового періоду, будуть вважатися виконаними належним чином при відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента, виставлених Виконавцю протягом 5 днів з моменту завершення відповідного розрахункового періоду. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються.
5.11. Для юридичних осіб Виконавець щомісячно виставляє рахунки на передоплату. Після надання послуг Виконавцем Абоненту надаються акти виконаних робіт за звітний період.
 

 

6. Інші умови
6.1. За додаткові види послуг, не перерахованих в тарифах і не зазначених в предметі даного договору, а також при особливих умовах виконання даного договору, підписується додаткова угода, що є невід'ємною частиною даного договору. Час дії, умови виконання додаткових видів робіт і послуг, а також умов їх виконання визначаються в додаткових угодах.
6.2. Абонент і Виконавець зобов'язуються забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо такі використовуються. Виконавець не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом через розголошення останнім своєї облікової інформації.
6.3. Абонент підтверджує, що він вчасно і в  повному обсязі одержав необхідну, доступну, достовірну інформацію щодо надання Послуг, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору.
6.4. Виконавець повідомляє, що надані Абонентом відомості про нього включені до бази персональних даних «База персональних даних абонентів Телекомуніка -
ційних послуг товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ГОК», з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових,
адміністративно-правових відносин.   

 

7. Форс-мажор

7.1.Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов`язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які  можливо передбачити  але не можна попередити (війна, стихійні лиха) та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади). Ці обставини носять об`єктивний та абсолютний характер. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції. Приймаючи до уваги, що Виконавець надає послуги великій кількості клієнтів, повідомлення Абонента про настання обставин нездоланної сили може бути опубліковане на www- сайті Виконавця.


8. Строк дії договору
8.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє протягом 1(одного) року.
8.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить письмово про розірвання даного Договору за 30 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний термін на цих же умовах.

9. Вирішення спорів
9.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв` язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку коли Сторони не дійшли згоди,  справа підлягає передачі на розгляд та вирішення суду.

 

10. Прикінцеві положення

10.1. Договір складений у відповідності з законодавством у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
10.2. Один примірник зберігається у Виконавця, другий - у Абонента. Додатки,  підписані Сторонами є його невід`ємною частиною.
10.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані обома Сторонами .
10.4. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості що суперечать його положенням, втрачають чинність.
10.5. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів.

* У даному випадку Договір розривається по закінченні дії розрахункового періоду.

ISP Телерадиокомпания "ГОК" 2017

Погода в Горішніх Плавнях