ISP ТРК "ГОК" » Правила надання послуг

Правила надання послуг

 
   

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ
користувачам локальної комп'ютерної мережі ТОВ “Телерадиокомпания “ГОК”

Дані Правила визначають порядок укладання договору й умови надання послуг Абонентові Виконавцем, зазначених у Реєстраційній карті Абонента і договорі.

Визначення термінів:
ІНТЕРНЕТ – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв`язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет - протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
Протокол TCP/IP - засіб для обміну інформацією між комп'ютерами, об'єднаними в мережу;
ПОСЛУГА – забезпечення доступу до інформаційних джерел “Телерадиокомпания “ГОК” та можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання через локальну комп'ютерну мережу “Телерадиокомпания “ГОК”;
ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК” – локальна комп'ютерна мережа “Телерадиокомпания “ГОК”;
Договір - Договір між Виконавцем і Абонентом (користувачем ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК”);
IP-адреса - адреса комп'ютера в мережі.

1. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА ТА ОПИС НАДАНИХ ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ
1.1.Для укладання Договору з Виконавцем і надання Абонентові доступу до ресурсів ЛКМ “ Телерадиокомпания “ГОК”, необхідно підтвердити наявність технічної можливості.
Наявністю технічної можливості є:
Відстань від найближчого вузла Виконавця не перевищує 100 (сто) метрів до комп'ютера Абонента;
Наявність можливості прокладки кабелю Виконавця по комунікаційних каналах житлових будинків;
Наявність вільного порту доступу в мережі Виконавця на найближчому вузлі;
1.2. Підключення Абонента здійснюється тільки фахівцями Виконавця за попередньою письмовою
заявкою Абонента.
1.3. Після укладання Договору Абонент сплачує послуги по підключенню до мережі ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК” у відповідності з діючими тарифами і обраним тарифним планом, зазначеним у заявці. Виконавець заносить інформацію про авансовий платіж на особовий рахунок Абонента в момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Після укладання Договору і занесення Виконавцем інформації про оплату на особовий рахунок Абонента, Виконавець починає виконання робіт і надання послуг, зазначених у заявці.
Доступ Абонента в Інтернет реалізується підключенням комп'ютера Абонента до мережі ЛКМ ”Телерадиокомпания “ГОК”. Надання Послуг Абонентові починається з моменту підключення до ЛКМ, підписання Абонентом Договору та Акту виконаних робіт з Виконавцем.
Моментом початку Договору вважається реєстрація Абонента на сервері статистики Виконавця під своїм ім'ям користувача (login) і паролем (password). Виконавець починає списання коштів з особового рахунка Абонента від дати початку Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець вправі:
Крім основної Послуги (постійне підключення Інтернет) надати Абонентові додаткові платні послуги відповідно до діючих Тарифів “Телерадиокомпания “ГОК”. Порядок надання Виконавцем і оплати Абонентом додаткових послуг оформляється підписанням Додаткової угоди до Договору.
2.2. Виконавець зобов'язується:
• Здійснювати підключення Абонента до ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК” через будь-яку мережну карту з розніманням RJ45, яка відповідає стандарту Ethernet 802.3u 100 Base-T4, після її тестування на сумісність.
• Надавати Абонентові Послуги в порядку й у терміни, обумовлені Договором.
• Сповіщати про всі зміни в дійсних Правилах і Тарифах не менш чим за 7 (сім) днів до початку вступу їх в дію, шляхом публікації на WWW сервері Виконавця або розсилання листів по електронній пошті на адресу, зазначену на сервері статистики Виконавця.
• Гарантувати якість Послуг відповідно до Розділу 4 дійсних Правил.
• У випадку проведення Виконавцем або іншими організаціями планових профілактичних робіт, про проведення яких Виконавцеві було відоме, Виконавець зобов'язаний повідомити Абонента про такі роботи по електронній пошті у термін, не менш 24 години до початку проведення робіт (за винятком випадків аварій і термінового ремонту).
• Створити інформаційний файл - особовий рахунок у базі даних Виконавця для занесення інформації про оплату Абонентом Послуг і обсягів Послуг, спожитих Абонентом. Інформація про стан особового рахунка Абонента знаходиться на сервері статистики Виконавця. Доступ Абонента до особового рахунка здійснюється шляхом авторизації Абонента за допомогою введення імені користувача (Login) і пароля (password).
• В особовому рахунку Абонента вказуються: перелік і вартість Послуг, отримуваних Абонентом відповідно до Тарифів; кошти, що надійшли від Абонента Виконавцю; кошти, вже витрачені Абонентом; баланс (залишок) коштів Абонента.
• Підтримувати цілодобову роботу www-сервера і сервера статистики Виконавця, що містить інформацію про стан особового рахунка Абонента.
2.3. Абонент вправі:
• Зробити заявку на додаткові Послуги, оформивши її в письмовому вигляді.
• Змінити обраний Тариф на будь-який інший Тариф. Зміна Тарифу здійснюється тільки за письмовою заявкою Абонента або по email з повідомленням. Новий Тариф набирає сили з 1-го числа місяця, наступного за місяцем оформлення письмової заявки або заявки по email з повідомленням.
• У випадку незгоди зі зміною Виконавцем Тарифу або Правил, Абонент вправі розірвати Договір з Виконавцем протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту публікації повідомлення про внесення змін у Тарифи або Правила у випадку відсутності заборгованості сторін однією перед іншою.Розірвання договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості.
2.4. Абонент зобов'язується:
• Самостійно стежити за станом свого особового рахунка, одержуючи інформацію через www сервер статистики Виконавця.
• Регулярно читати і приймати до відома інформацію розташовану на сервері Виконавця.
• Виконувати вказівки Адміністратора ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК” по настроюванню комп'ютера Абонента для роботи в ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК”.
• Виконувати загальноприйняті правила поведінки в локальній комп'ютерній мережі та Інтернеті.
• Виконувати правила користування внутрішніми ресурсами ЛКМ “Телерадиокомпания“ГОК”(чат,форум, ігровий сервер і т.д.).
• Виконувати умови, зазначені в Правилах надання послуг.
• При виявленні факту неполадок у ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК”, Абонент зобов'язаний негайно сповістити технічного фахівця Виконавця про наявність таких неполадок по т. 4-45-06.

3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ
При роботі в мережі Інтернет Абонентові забороняється:
• Робити "масову" розсилку (більш ніж у три e-mail адреси або адрес трансльованих у e-mail за допомогою шлюзів, на пейджери, телеграфні і телексні апарати, факсимільні апарати й інші кінцеві абонентські пристрої, одночасно або в телеконференції) рекламних, інформаційних і інших матеріалів іншим користувачам мережі, що є непотрібними або не запитаними, а також без попереднього узгодження такого розсилання з Виконавцем. Під «масовим» розсиланням мається на увазі як розсилання безлічі одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачеві, за винятком відправлення рекламних повідомлень у спеціальні комерційні телеконференції і списки розсилання.
• Розсилати або переадресовувати ланцюжкові повідомлення будь-якого типу, тобто, перенаправляти отримані від інших осіб повідомлення, що містять прохання розіслати їх по декількох адресах, іншим користувачам мережі з подібним же проханням без їхньої згоди.
• Підробляти службову інформацію в заголовках повідомлень, що розсилаються за допомогою електронної пошти.
• Абонентові забороняється робити будь-які дії, що порушують роботу ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК”.
• Встановлювати і застосовувати програми, спрямовані на навмисну генерацію помилкових пакетів з метою видати їх за дійсні.
• Встановлювати і застосовувати програми, пов'язані з незаконними діями стосовно комп'ютерів у мережі спрямовані на зміну IP адрес, MAC адрес, сканування портів, злом, DoS атаки і т.ін.
• Забороняється без узгодження з Виконавцем змінювати мережні настроювання, ім'я комп'ютера, ім'я облікового запису, мережні адаптери, і комп'ютери в цілому.

4. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
4.1. Гарантії Виконавця поширюються тільки на зону відповідальності Виконавця. Зона відповідальності Виконавця охоплює:
• Технічний центр “Телерадиокомпания “ГОК”, внутрішньобудинкові й абонентські вузли закритої мережі; лінії, що з'єднують ці вузли, не включаючи UTP-кабель від розподільчого вузла до квартири Абонента.
• Орендовані Виконавцем і (або) приналежні Виконавцю зовнішні канали аж до інтерфейсів вузлів інших постачальників Послуг Інтернет, безпосередньо (одним кабелем) з'єднаних з устаткуванням Виконавця, або інтерфейсів локальних мереж, що поєднують різних постачальників послуг Інтернет, що безпосередньо (одним кабелем) з'єднані з устаткуванням Виконавця;
• Кінцеве Абонентське устаткування, якщо воно орендовано Абонентом у Виконавця, або якщо Абонент оплачує Виконавцю за технічне обслуговування цього устаткування згідно окремої калькуляції.
• Виконавець не контролює і не несе відповідальності за якість роботи ліній зв'язку, наданих Абонентові іншими організаціями, якщо з метою виконання умов Договору з Абонентом Виконавець не є у договірних відносинах з цими організаціями. За запитом Абонента Виконавець надає Абонентові допомогу в визначенні точок зниження якості зв'язку в глобальній мережі Інтернет.
• Виконавець не надає ніяких гарантій, явних або не явних, на будь-які продукти, інформацію і послуги, надані як за допомогою використання послуг, описаних у даному документі, так і за допомогою використання глобальної мережі Інтернет.
4.2 Виконавець починає виконання робіт з усунення несправностей систем, що обслуговуються Виконавцем, не пізніше, ніж через 24 години після установлення факту несправності в робочі дні. Установленням факту несправності є момент одержання Виконавцем заявки на усунення несправності від Абонента по телефону служби технічної підтримки.
• У випадку несправності програмного забезпечення на комп'ютері Абонента, терміни і вартість його налагодження визначаються Актом виконаних робіт,підписаним обома сторонами.
• Претензії по якості послуг Виконавця пред'являються відповідно до Розділу 7 даних Правил.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИХОДОМ У ГЛОБАЛЬНУ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
• Абонент приймає на себе повну відповідальність, а також прямі і непрямі ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет, у випадках, що перелічуються дійсним розділом і не залежних від Виконавця.
• Виконавець поставляє і контролює інформацію, послуги і продукти явно зазначені у переліку послуг, що надаються Виконавцем відповідно до заявки Абонента й опублікованих на сайті Виконавця за адресою: http://www.trkgok.pl.ua
• Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати Абонента, що є прямим або непрямим результатом угод через Інтернет або збитки, нанесені Абонентові в результаті таких угод. Вся відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, послуг і іншої інформації, якості і властивостей товарів, наданих через Інтернет, лежить на Абоненті.
• Виконавець не контролює доступний через Інтернет інформаційний потік, що може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема, ідеологічно і політично неприйнятні, загальноприйняті норми моралі, що порушують, або вміщують образливі особисто для Абонента тексти, і не несе за нього ніякої відповідальності.
• Абонент самостійно обмежує доступ з мережі до інформаційного змісту свого комп'ютера, використовуючи засоби захисту інформації. Виконавець не несе відповідальності за несанкціонований доступ до інформаційного змісту комп'ютера Абонента.
• Абонент зобов'язується використовувати послуги Виконавця тільки легальним шляхом і не перекладати на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом або третьою особою в наслідок використання Абонентом послуг Виконавця.
• Абонент несе відповідальність за правильність надання інформації про себе, зазначених у Договорі. Мережні реквізити: Ім'я користувача (Login) виділяється Виконавцем при укладанні Договору з Абонентом. Абонент не має права змінювати виділені мережні реквізити без згоди Виконавця. У разі потреби Виконавець вправі змінити мережні реквізити Абонента з повідомленням по email останнього про таку зміну.
• Підключення Абонентом будь-яких пристроїв у ЛКМ “Телерадиокомпания “ГОК” поза своєю квартирою забороняється.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
• Виконавець забезпечує можливість цілодобового одержання послуг, передбачених договором.
• Адміністративні питання Абонент може вирішити тільки в робочий час в офісі Виконавця. Всі необхідні повідомлення і повідомлення, за винятком випадків прямо передбачених дійсними Правилами, здійснюються шляхом публікації на www сервері Виконавця або повідомлення за адресою електронної пошти, зазначеною на сервері Виконавця.
• Виконавець не бере на себе зобов'язання по повідомленню будь-яких третіх осіб про припинення надання послуг Виконавцем Абонентові і не несе відповідальності за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого попередження.

7. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ І РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ
• При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань по наданню Послуг, Абонент вправі висунути
Виконавцю претензію протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
Претензія передається Абонентом у письмовому виді з указівкою:
• Номера Договору і дати його підписання;
• ПІП Абонента;
• Номера заявки на усунення несправності;
• Докладного опису претензії.
Дійсні Правила є обов'язковими для виконання Виконавцем і Абонентами для локальної комп'ютерної мережі “Телерадиокомпания “ГОК”.

ISP Телерадиокомпания "ГОК" 2006